นโยบายส่งเสริม SME ของภาครัฐส่งเสริมอะไรบ้าง ?

ปลดล็อก SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรให้เิติบโต

นโยบายส่งเสริม SME ของภาครัฐส่ งเสริมอะไรบ้าง ?

นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นชุดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SMEs โดยการจัดหาทรัพยากรและทักษะที่จำเป็นแก่ นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลโดยการจัดหาเงินทุนเพื่อการส่งออกและการสนับสนุนด้านการค้าอื่นๆ

เราต้องส่งเสริม SMEs ให้เติบโตและเจริญรุ่งเรือง รัฐบาลจำเป็นต้องสร้างนโยบายที่จะช่วยให้ SMEs เติบโตรัฐบาลจำเป็นต้องสร้างนโยบายส่งเสริม SMEs ให้เติบโตและเจริญรุ่งเรือง ควรสร้างนโยบายคุ้มครองเจ้าของ SME ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการเสี่ยงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

ปลดล็อก SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรให้เิติบโต

www.bot.or.th

 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน รัฐก็เลยมีความสำคัญจำเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการกลุ่มนี้ โดยเหตุผลที่เอามาช่วยเหลือว่า SMEs มีความหมายในการพัฒนาประเทศมักจะประกอบด้วย

  • ประเทศรายได้สูงชอบมี SME sector ขนาดใหญ่
  • SMEs เป็นแหล่งสร้างงานที่สำคัญ
  • นวัตกรรมใหม่ๆมักจะเกิดขึ้นใน SMEs มากยิ่งกว่าในธุรกิจขนาดใหญ่

ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs

สรุปหลักเกณฑ์การส่งเสริม SME ของประเทศไทย

หลังวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 รัฐบาลไทยเริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมและช่วยเหลือ SMEs อย่างจริงจัง รัฐบาลเชื่อว่า SMEs จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตเงินและสร้างการจ้างงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2543 โดยมีคำจำกัดความของ SMEs ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการกำหนดจำนวนการจ้างงาน และมูลค่าทรัพย์สินถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 ดังตารางที่ 1

นิยาม SMEs ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

Cr> https://www.pier.or.th

หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือธุรกิจ SMEs อีกทั้งภาครัฐรวมทั้งเอกชน ดังต่อไปนี้

  • ด้านการลงทุน ตัวอย่างเช่น สานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการลงทุน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
  • กรมสนับสนุน อุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ศูนย์บริการนักลงทุนตลาดหุ้นที่เมืองไทย
  • สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และก็ขนาดเล็ก (สสว.) อื่นๆอีกมากมาย

โดยขนาดตามจำนวนการจ้างงานหรือมูลค่าทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ที่น้อยกว่า ส่งผลให้บริษัทที่มีจำนวนพนักงานน้อยนั้นเสียเปรียบ สามารถจัดประเภทเป็น SMEs หรือ บริษัท ที่มีพนักงานมากกว่า 200 คนแม้ว่าสินทรัพย์ถาวรจะเกิน 200 ล้านเหรียญ สามารถจัดประเภทเป็น SMEs ได้หากไม่มีสินทรัพย์ถาวรจำนวนมาก

Main Menu