ภาษีธุรกิจ ที่คนทำธุรกิจมักให้ความสนใจ

รายงานภาษีขายจาก FlowAccount

ภาษีธุรกิจ ที่คนทำธุรกิจมักให้ความสนใจ ก่อนเริ่มทำธุรกิจ

ในโลกสมัยใหม่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หลายคนเปลี่ยนงาน งานบางอย่างอาจถูกยึดครองโดยเทคโนโลยีในอนาคต หรือบางงานอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้น และงานทั่วไปอย่างหนึ่งคือการขายของออนไลน์ หากร้านค้าทำเงินได้ดี เงินจำนวนมากก็เคลื่อนเศรษกิจไปทั่วโลก ในกรณีนี้ รัฐบาลก็จะเข้าควบคุมและควบรวมกิจการ ซึ่งนำไปสู่การเรียกเก็บภาษีการขายออนไลน์นั่นเอง

เจ้าของบริษัทต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

ภาระในการจ่ายภาษีเป็นที่มาของความวิตกกังวลสำหรับบุคคลจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการในยุคนี้ นั้นมีปัญหาเป็นพิเศษ เกี่ยวกับเรื่องภาษี คุณควรรู้เกี่ยวกับภาษีให้มากกว่านี้ ไม่ควรมีเจ้าของบริษัทที่ฉลาดที่จะต้องตกม้าตายจากปัญหานี้ คุณรู้หรือว่าภาษีอันไหนดีกว่าที่เราจะต้องปฏิบัติตาม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

นิติบุคคลที่ต้องเสียภาษี เจ้าของธุรกิจที่ประกอบกิจการจะต้องเสียภาษีประเภทนี้ เป็นความร่วมมือ ซึ่งบ่งชี้ว่าการจ่ายภาษีประเภทนี้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับบริษัทของเรา ภ.ง.ด. แบบแสดงรายการภาษี 50 รายการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วันนับแต่วันปิดระบบบัญชี เป็นการคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลประเภทที่ 2 ภายในสองเดือนหลังจากสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีภาษีครึ่งปี และ ภ.ง.ด. 51 แบบฟอร์มคืนสินค้า

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แม้ว่าคำว่า “ภาษีล่วงหน้า” อาจดูซับซ้อน แต่ก็หมายถึงค่าธรรมเนียมที่สามารถขอคืนได้เท่านั้น ตามกฎหมายเราต้องเก็บเงินจากลูกค้า หรือพันธมิตรของเราที่ซื้อสินค้าจากเราจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อชำระเงิน ซึ่งกำหนดโดยประเภทของรายได้และอัตราภาษี

รายงานภาษีขายจาก FlowAccount

https://flowaccount.com

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

หลายคนอาจคิดว่ามันใกลตัวเกินไปสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่นี้ เพราะเราต้องจ่ายภาษีนี้เมื่อเราซื้ออาหาร เราไม่ต้องคิดมาก สำหรับบุคคลในธุรกิจ เป็นภาษีตามมูลค่าที่เจ้าของบริษัทเป็นผู้จ่าย ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ฯลฯ ต้องมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 1.8 ล้านบาท จึงจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ไม่ว่าบริษัทจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ตาม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ธนาคารพาณิชย์ โรงรับจำนำ บริษัท อสังหาริมทรัพย์และอื่น ๆ จะต้องเสียภาษีในรูปแบบนี้ ผู้เสียภาษีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้าใดๆ อาจหลีกเลี่ยงภาษีนี้ได้

5. ภาษีอากรแสตมป์

ส่วนภาษีอากรแสตมป์ก็ดูจะแพงไปหน่อย อย่างไรก็ตามภายใต้ประมวลรัษฎากรยังเป็นภาษีอีกประเภทหนึ่ง จะเรียกเก็บอากรแสตมป์หากมีตราสารระหว่างบริษัท 28 ชนิด ตามที่ระบุไว้ในบัญชีอากรแสตมป์ การใช้ตราประทับจะถูกระบุด้วยขีดทับ บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร คุณอาจได้รับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการ

 

Main Menu