รู้จักตลาด Personalized Food เทรนด์ธุรกิจอาหารสุขภาพที่มาแรง

รู้จักตลาด Personalized Food เทรนด์ธุรกิจอาหารสุขภาพที่มาแรง ปัจจุบันผู้บริโภคยุคใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทำให้การพัฒนาอาหารในรูปแบบ One size fits all อาจไม่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคได้เหมือนเดิม จึงเกิดแนวคิด Tailored to FIT…

Main Menu