ถ้าอยากก้าวสู่การเป็นหัวหน้าที่ดี ต้องมี 9 ทักษะจำเป็นนี้

ถ้าอยากก้าวสู่การเป็นหัวหน้าที่ดี ต้องมี 9 ทักษะจำเป็นนี้

 

การเป็นหัวหน้าที่ดี ย่อมทำให้เกิดการอยู่ด้วยกันได้อย่างราบรื่นกับทั้งพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นจุดที่สามารถนำพาธุรกิจ องค์กรไปสู่เป้าหมาย และการเป็นหัวหน้าที่ดีนั้นจริง ๆ แล้วมาจากหลายปัจจัยรวมกัน แน่นอนว่าทุกคนไม่ได้มีทักษะการเป็นผู้นำตั้งแต่เกิด ดังนั้นการหมั่นฝึกฝนและอาศัยประสบการณ์การทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจว่ามีทักษะในการเป็นผู้นำเพียงพอ Kaidoo พามาดูทักษะที่จำเป็น 9 ข้อนี้

 

  1. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

ความสามารถในการรับรู้และจัดการอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น ช่วยให้การทำงานเป็นไปในทางบวก และสร้างสังคมการทำงานที่ดี

 

  1. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking)

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่มีออกมาให้ได้ข้อสรุป เพื่อตัดสินใจเลือกทางที่องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด

 

  1. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

ต้องอาศัยมุมมองใหม่ๆ และทักษะที่หลากหลาย เพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

 

  1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

หัวหน้าต้องพบปะพนักงานหลายแบบ จึงควรมีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น พลักดันให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

  1. การบริหารเวลา (Time Management)

วางแผนจัดการงาน ให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม

 

  1. ทักษะการสื่อสาร (Communication)

สื่อสารให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และมีจิตวิทยาที่ดีในการพูดคุยกับทีมงาน ดูน้อยลง

 

  1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

การปรับตัวและความยืดหยุ่นในการทำงาน ช่วยให้รับมือปัญหาได้ดี และมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่

 

  1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

การสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือต่อยอดเพิ่มเติมจากสิ่งที่มี ให้องค์กรพัฒนามากกว่าเดิม

 

  1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

การเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ช่วยให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ไม่ติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ 

.

.

ข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/KBankKSME/

 

Main Menu