วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับสังคมฉบับบองค์กร

วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับสังคมฉบับบองค์กร

การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนั้นมีมานานหลายยุคหลายสมัย ไม่ใช่แค่สังคมในเศรษฐกิจการค้าเท่านั้น กระแสสังคมรอบ ๆ ประชาคมอาเซียนเริ่มมีอิทธิพลในสังคมไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมที่หลากหลาย มักมีการถกเถียงกันว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่

https://prezi.com

ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

– มีความรับผิดชอบ
– มีระเบียบวินัย
– มีความซื่อสัตย์
– มีความสามัคคี
– มีความเสียสละ

“ในสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ” เนื่องจากการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีวิทยาศาสตร์และศิลปะอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ” การประชุมสัมมนาอาเซียนเรื่อง “วิทยาศาสตร์และศิลปะการอยู่ร่วมกัน” นำเสนอโดยมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ (ไทยเฮลธ์) และ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย รวมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ตัวอย่างการอยู่ร่วมกันของ มาเลเซีย

  • ต้องมีกฎหมายจารีตประเพณีเมื่อพูดถึงสิทธิและเสรีภาพ เช่น ความจริงที่ว่าคนจากทุกเชื้อชาติสามารถรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบเดียวกันได้
  • นอกจากการศึกษาแล้ว มาเลเซียยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการทำให้แน่ใจว่ากลุ่มคนต่าง ๆ สามารถพูดภาษาของตนเองได้ ในประเทศมาเลย์ ผู้คนสามารถตั้งโรงเรียนที่สอนคนให้พูดภาษาของประเทศตนเองได้
  • พวกเขาไม่ต้องไปโรงเรียนเฉพาะในประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่เท่านั้น สามารถไปโรงเรียนไหนก็ได้โดยไม่ต้องทำตามกฎ และนี่คือเหตุผลใหญ่ที่ว่าทำไมชาวมาเลเซียจึงสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

ลักษณะของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

– สมาชิกในสังคมร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่อาศัยอยู่
– สมาชิกในสังคมประกอบอาชีพที่สุจริต
– สมาชิกในสังคมมีน้ำใจ รักใคร่สนิทสนมกัน
– สมาชิกในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม

สังคมไทยควรเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

หัวหน้าสถาบันวิจัยภาษา แนะนำให้จัดการกลุ่มคนที่หลากหลายเริ่มต้นด้วยแนวทางการเปลี่ยนวิธีคิด ต้องมีความอดทนต่อความแตกต่างที่หลากหลาย ตามหลักศาสนา ทั้งเรื่องของความเอื้ออาทรและการให้โอกาสคนได้แสดงออกอย่างอิสระต้องเคารพในทางศีลธรรมร่วมกัน

รูปภาพประกอบด้วย บุคคล, หญ้า, เด็ก, กลางแจ้ง คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ

ควรเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลให้เหมาะสมกับชีวิตทางศาสนาและวัฒนธรรมของทุกคน การยอมรับและส่งเสริมวิถีการศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ทำให้เกิดโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายสำหรับความร่วมมือเพื่อช่วยให้ประเทศเติบโต ทั้งหมดนี้จะทำให้สังคมที่หลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก สันติสุข และความเข้าใจอันจะนำไปสู่สังคมที่สมบูรณ์

CREDIT: https://www.thaihealth.or.th/Conten

 

Main Menu