ขีดจำกัดของ SME ในภาพรวมที่บั่นทอนความก้าวหน้าในธุรกิจ

ขีดจำกัดของ SME ในภาพรวม

  1. ปัญหาด้านการตลาดของ SMEs ส่วนใหญ่ได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น หรือตลาดในประเทศที่ยังขาดความรู้และทักษะทางการตลาดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ พร้อมกันนั้นความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้าทำให้บริษัทใหญ่สามารถแข่งขันกับสินค้าในประเทศหรือในประเทศที่ผลิตโดยบริษัทขนาดเล็กและ วิสาหกิจขนาดกลาง
  2. การเงินไม่เพียงพอ

การกู้ยืมเงินจากสถาบันการธนาคารอาจเป็นเรื่องยากสำหรับ SMEs ที่จะเติบโตหรือลงทุน เนื่องจากไม่มีบัญชีประจำและไม่มีหลักประกันในการกู้ยืม ธุรกิจจึงต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงาน คุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก

3. ปัญหาในที่ทำงาน คนงานใน SMEs มีความท้าทายอย่างมากในการเข้าและออก เมื่อพวกเขาได้รับประสบการณ์และทักษะ พวกเขาจะสามารถโยกย้ายไปยังโรงงานขนาดใหญ่ที่มีระบบและค่าตอบแทนที่ดีขึ้น ส่งผลให้คุณภาพแรงงานแตกต่างกันอย่างมาก ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. ปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดของเทคโนโลยีการผลิต

เนื่องจากมีขนาดเล็ก SMEs มักใช้ขั้นตอนการผลิตขั้นพื้นฐาน การลงทุนต่ำและขาดความรู้พื้นฐานเพื่อรองรับวิธีการในปัจจุบัน ส่งผลให้ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสูง

5. SMEs มักขาดความรู้ด้านการจัดการหรือการจัดการแบบมีระเบียบวิธีที่ใช้ประสบการณ์ในอดีต

การเรียนรู้โดยหลักจากการเข้าใจผิดและขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวหรือญาติเพื่อช่วยในการบริหารงานภายใน จะมีประโยชน์ในการดูแลตัวเองดีๆ (หากบริษัทเล็ก) อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทเติบโต หากผู้บริหารไม่เปลี่ยนระบบให้รวมระบบอาจเกิดปัญหาได้

6. ความยากในการเข้าถึงบริการส่งเสริมของรัฐบาล SMEs จำนวนมากเป็นธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียน

เช่นการผลิตในครัวเรือนในรูปแบบของบริษัทขนาดเล็กที่ไม่ได้จดทะเบียนโรงงาน อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติที่ไม่เพียงพอของการเก็บภาษี การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด บางอุตสาหกรรมได้ตัดขาดตนเองจากการใช้บริการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้เช่นเดียวกันสำหรับการตลาดเพื่อการลงทุน แม้ว่ารัฐจะลดโอกาสทางการเงินและการจ้างงาน แต่มีเพียง 8.1 เปอร์เซ็นต์ของ SMEs เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจในการลงทุนจากรัฐบาลเพื่อกระตุ้นให้เติบโต

 

Main Menu