ทักษะสำคัญที่ช่วยจะเปลี่ยนคุณเป็นคน Super Productive !

ทักษะ Project Management ที่สามารถปรับใช้ เพื่อเปลี่ยนเป็นคน Super Productive

ในโลกของการทำงานยุคใหม่ ผู้คนส่วนใหญ่มักตั้งมาตราฐานไว้ที่ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง รับแรงกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่น มีผลงานที่ดี มีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า Productive แต่ว่ามีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนเป็นคน Super Productive ได้ก็คือ ทักษะของการจัดการวางแผน ที่เป็นหนึ่งในทักษะของ Project Maneger

Project Management หรือการจัดการ โปรเจกต์ โดยทักษะนี้คือทักษะของการวางแผนการทำงานหรือ Work Flow ซึ่งสำคัญมาก ๆ ในการจัดการโปรเจกต์ต่างๆ ที่มีการทำงานร่วมกันกับผู้คน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

  1. Initiate & Plan

เริ่มจากการวางแผน การทำความเข้าใจในเนื้องาน รายละเอียดต่าง ๆ ของงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ก่อนที่เราจะเริ่มทำงาน ในเนื้องานส่วนตัว หากเราวางแผนการทำงาน จัดตารางเวลาอย่างถูกต้อง รู้ขอบเขตของงาน 

 

  1. Execute 

การลงมือทำคือหัวใจของการทำงาน หากเราไม่ลงมือทำ ก็คงไม่มีผลลัพธ์ที่ดีออกมา 

 

  1. Monitor & Control 

เรามักทำงานแต่ไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่างานเราเป็นยังไงบ้าง ทันไหมสำหรับเวลาเท่านี้ ต้องการอะไรเพิ่มเติมอย่างไร ปรับแก้ไขตรงไหน การควบคุมที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมตัวเอง 

 

  1. Close / Feedback 

หลังจากจบงานหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยคือการรับข้อเสนอแนะในการทำงาน เราต้องทำมากกว่าการรับฟัง Feedback แต่ต้องรู้จักที่จะ Feedback ตัวเองให้เป็นด้วย และการนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงเพื่อการทำงานในครั้งถัดไป

 

.

.

ข้อมูลจาก : MONEYLAND

Main Menu