แรงงานไทย

สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย เมื่อเทียบกับแรงงานไทยในญี่ปุ่น

สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย เมื่อเทียบกับแรงงานไทยในญี่ปุ่น แรงงานไทยในญี่ปุ่นได้รับการจ้างงานทั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและผิดกฎหมาย สภาพความเป็นอยู่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ งานถูกกฎหมาย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคนงานชาวญี่ปุ่นทั่วไป กล่าวคือมีที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายตลอดจนสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ตรงตามเกณฑ์ ผู้คนมักไม่ค่อยถูกรบกวนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ คนงานเหล่านี้มักได้รับการว่าจ้างตามสัญญา และตระหนักถึงสิทธิของตน   งานผิดกฏหมาย   ผู้ชายส่วนใหญ่ทำงานในวงการก่อสร้างและโรงงาน…

Main Menu