ขีดจำกัดของ SME ในภาพรวมที่บั่นทอนความก้าวหน้าในธุรกิจ

ขีดจำกัดของ SME ในภาพรวม ปัญหาด้านการตลาดของ SMEs ส่วนใหญ่ได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น หรือตลาดในประเทศที่ยังขาดความรู้และทักษะทางการตลาดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ พร้อมกันนั้นความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้าทำให้บริษัทใหญ่สามารถแข่งขันกับสินค้าในประเทศหรือในประเทศที่ผลิตโดยบริษัทขนาดเล็กและ วิสาหกิจขนาดกลาง การเงินไม่เพียงพอ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการธนาคารอาจเป็นเรื่องยากสำหรับ SMEs ที่จะเติบโตหรือลงทุน เนื่องจากไม่มีบัญชีประจำและไม่มีหลักประกันในการกู้ยืม…

Main Menu