WTO มีส่วนในการบรรเทาสาธารณภัยและ ลอจิสติกส์ อย่างไร

WTO มีส่วนในการบรรเทาสาธารณภัยและ ลอจิสติกส์ อย่างไร การเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกเติบโต มันสำคัญมากที่จะต้องพึ่งพากลุ่มสำคัญ ๆ เพื่อจับตาดูและทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาการค้า การค้าระหว่างประเทศถูกควบคุมโดยองค์การการค้าโลก (WTO) เพียงอย่างเดียว เป็นองค์กรเดียวในโลกที่ทำสิ่งนี้ สถานที่นัดพบสำหรับผู้คนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการขจัดอุปสรรคทางการค้าและการลดอุปสรรคทางการค้าก็เป็นสถานที่ที่ดีในการพบปะ เพราะทุกคนต่างแข่งขันกัน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วม…

Main Menu